Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro registraci stomatologů do specializovaného katalogu poskytovanou společností Bluexit s.r.o.

 

I. Obecná ustanovení

1. Společnost Bluexit s.r.o., se sídlem Frýdlant nad Ostravicí, Lubno 175, PSČ 739 11, IČ: 27774848 zapsaná v obchodnm rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.:C 29361 (dále jen "Provozovatel") je provozovatelem internetových stránek na adresách www.your-dental.eu, www.your-dentist.eu a www.your-dentalservice.eu.

2. Provozovatel poskytuje v souladu s těmito obchodními podmínkami objednateli, tj. stomatologům a dentálním společnostem specializovaný katalog stomatologů a detálních společností. Poskytovatel dále zprostředkovává objednateli zveřejnění prostřednictvím poptávkového systému.

3. Poptávkový systém pro stomatology obsahuje registraci stomatologa, možnost poptávek po určitém zboží nebo službě a katalog nabízených služeb a zboží dentálními společnostmi.

4. Poptávkový systém pro dentální společnosti obsahuje registraci dentální spolešnosti dle její geografické působnosti, servisní činnosti a poskytovaného zboží, příjem poptávek od stomatologů, zasílání nabídek na došlou poptávku a možnost prohledávat databázi stomatologů dle rozšířených parametrů.

II. Platební podmínky

1. Registace na stránkách www.your-dentist.eu nebo na stránkách www.your-dentalservice.eu probíhá řádně vyplněnou objednávkou na výše uvedených stránkách.

2. Objednávka registrace ve specializovaném katalogu stomatolů a dentálních společností je závazná okamžikem doručení provozovateli.

3. Nedílnou součástí registrace objednatele jsou řádně vyplněné identifikační údaje a jiné údaje objednatele sloužící k realizaci zveřejnění objednatele ve specializovaném katalogu stomatologů a dentálních společností(zejména: obchodní firma u právnické osoby nebo jméno a bydliště u fyzické osoby, IČ nebo rodné číslo, DIČ, jednající nebo zodpovědná kontaktní osoba objednatele, telefon, e-mail adresy).

4. Podmínkou registrace ve specializovaném katalogu stomatologů a dentálních společností je uhrazení jednorázového registračního poplatku, který bude zaslán objednateli ve formě faktury. Objednatel je povinnen uhradit registrační poplatek do data splatnosti vyznačeného na faktuře. Faktura bude objednateli zaslána automaticky po provedení registrace. Dnem uhrazení fakturované ceny se rozumí den, kdy byla příslušná částka v celé výši připsána na účet provozovatele nebo uhrazena hotově v sídle provozovatele.

5. Dnem registrace je služba aktivována. Dnem uhrazení faktury je umožněno přihlášení do administrace systému. Každá firma získá svou vlastní adresu http://www.your-dentalservice.eu/název-subjektu/. Registrace v katalogu má platnost po dobu jednoho roku.

6. Pokud objednatel po registraci fakturu do data splatnosti vyznačeného na faktuře neuhradí, bude vyzván obchodním zástupcem k úhradě faktury. V případě neuhrazení bude registrace v systému označena za neuhrazenou. Služba v tomto případě nebude aktivovávna a faktura bude zrušena stornovacím dokladem.

7. V průběhu registrace na stránkách www.your-dentist.eu a www.your-dentalservece.eu je objednatel v případě potřeby oprávněn písemně, telefonicky či e-mailem požádat provozovatele o změnu obsahové části registrace.

III. Prodloužení registrace

1. Registrace ve specializovaném katalogu stomatologů a dentálních společností je registrací na dobu určitou s dobou platnosti na dobu jednoho roku.

2. Třicet dní před expiračním datem je objednateli registrace vygenerována výzva na roční prodloužení registrace.

3. V případě, že objednatel bude souhlasit s prodloužením doby registrace, bude služba automaticky prodloužena o jeden rok s účinností ode dne data skončení původní registrace. Pátý den nového registračního období bude objednateli zaslána faktura k zaplacení registračního poplatku do data uvedeného na faktuře. V opačném případě bude služba deaktivována.

IV. Reklamace

1. V případě, že v průběhu registrace ve specializovaném katalogu dojde z důvodů na straně provozovatele k vadám poskytovaného registračního plnění, je objednatel oprávněn tyto vady písemně u provozovatele reklamovat. Vady registračního systému poskytnutého provozovatelem, lze objednatelem u provozovatele reklamovat ve lhůtě do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy tyto vady objednatel zjistil, nebo mohl zjistit. Provozovatel se zavazuje reklamaci uplatněnou objednatelem podle tohoto odstavce projednat ve lhůtě do deseti pracovních dnů od okamžiku doručení písemné reklamace objednatele provozovateli a podle svých možností sjednat nápravu závadného stavu bez zbytečného odkladu. Objednatel je povinen poskytnout provozovateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost. V případě oprávněnosti uplatněné reklamace má objednatel nárok na přiměřenou slevu z ceny sjednaného reklamního plnění nebo na náhradu vadně poskytnutého registračního plnění nebo její části.

V. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí platnými zákony České republiky.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoli a to i bez předchozího upozornění změnit.

3. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 20.11.2006.